Meny

Almi

Nyhetsbild: Bild på företagsrådgivning för invandrare; en kvinnlig rådgivare och en kvinnlig företagare.

Regionförbundet är delägare i Almi Stockholm Sörmland. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag.

Basuppdrag

Verksamheten är inriktad på före­tagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medel­stora före­tag. Syftet är att bidra till till­växt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Den centrala insat­sen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansie­rings- eller råd­givnings­insats. Almi inriktar verk­samheten mot tidiga skeden i företags livscyklar samt i tidiga skeden av produkt- eller tjänsteut­veck­ling och förnyelseprocesser.

Ägardirektiv

Almi IFS

IFS har till uppgift att främja företagandet för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dem att starta eller utveckla befintliga företag. Målet är att, genom IFS verksamhet, ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag.

Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt för jämställdhet och kulturell integration.

Almi Invest

I Östra Mellansverige finns en gemensam investeringsfond som drivs av Almi Invest. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i företaget.

Almi Tillväxtrådgivning

Under namnet "Tillväxtlyftet" jobbar Almi gemensamt i de fem länen i Östra Mellansverige med tillväxtrådgivning. Medfinansiering kommer från den regionala strukturfonden.

 

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36